Book holder
Home
Privacy Statement Boekhouder.nl

Privacy Statement Boekhouder.nl

Gewijzigd, 18 februari 2022
bg-image
Home
Privacy Statement Boekhouder.nl

Privacy Statement Boekhouder.nl

Gewijzigd, 18 februari 2022

PRIVACY-STATEMENT BOEKHOUDER.NL 

Algemeen

1.       Dit is de privacyverklaring van Boekhouder.nl.

Boekhouder.nl is een handelsnaam van Financelabs B.V. (KvK nr. 76299252), kantoorhoudend in (1082 MA) Amsterdam aan het Gustav Mahlerplein 2, (hierna: Boekhouder.nl). Voor vragen over privacy kan contact worden opgenomen met Financelabs Support e-mail: support@financelabs.io. Begrippen die met een hoofdletter beginnen, zijn begrippen zoals die in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden gebruikt. Zij hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd in artikel 4 AVG. Persoonsgegevens worden door Boekhouder.nl uitsluitend in de Europese Unie opgeslagen en Boekhouder.nl heeft geen voornemen Persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een Internationale organisatie.

Verwerkingsdoelen

2.       Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van Persoonsgegevens voor (direct) marketing en/of salesdoeleinden van bezoekers van de website boekhouder.nl die: – als boekhouders op zoek zijn naar opdrachten/klanten; – als ondernemer/onderneming op zoek zijn naar een boekhouder en/of accountant. Boekhouder.nl kan ook van derden door online advertenties persoonsgegevens verkrijgen.

3.       Boekhouder.nl is onderdeel van Financelabs BV een onderneming die online marketing en matchingsdiensten verleent. Met name in werfing en selectie van potentiele kandidaten.

4.       Persoonsgegevens en andere gegevens die u op de website achterlaat matcht Boekhouder.nl aan administratiekantoren en/of aan derden die Persoonsgegevens op haar beurt matcht. Als Boekhouder.nl (Persoons)gegevens aan een partij of aan partijen verkoopt die administratiekantoor zijn, dan verwacht Boekhouder.nl dat tussen u en het administratiekantoor een match bestaat, waardoor het voor u nuttig is van zo’n partij een aanbieding te ontvangen. Als Boekhouder.nl (Persoons)gegevens aan een derde verkoopt, kan die derde de  Persoonsgegevens verrijken met andere (Persoons)gegevens voordat zij die weer verkoopt.

5.       Als wij Persoonsgegevens van derden verkrijgen gaat het om datahandelaren, zoekmachines en/of openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel. Persoonsgegevens die wij van een derden verkrijgen en dus niet van uzelf, kunnen zijn: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer en/of gegevens die in voorkomend geval van Google Analytics worden verkregen. Het gaat dan om gegevens die u hier kunt vinden: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=nl.

6.       Daarnaast gebruiken wij Persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven, om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen en/of om u nieuwe diensten aan te kunnen bieden.

7.       Boekhouder.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Boekhouder.nl analyseert wel uw bezoekersgedrag op haar website om zo de website te verbeteren en/of gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Grondslag van de verwerking

8.       Boekhouder.nl verwerkt Persoonsgegevens op basis van door u verleende toestemming. Op de website boekhouder.nl vult de door ons gevraagde gegevens in, die wij verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden.

9.       Nadat u uw gegevens hebt ingevuld in het formulier op de website boekhouder.nl vragen wij u toestemming uw Persoonsgegevens voor die doeleinden te verwerken. U plaatst een vinkje als u toestemming wilt verlenen. Pas daarna kunt u het formulier verzenden en kunnen wij uw gegevens verwerken.

10.    U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via onze website, waarna wij de (Persoons)gegevens zullen verwijderen. Intrekking van toestemming werkt niet terug en doet dus geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming introk. Als uw (Persoons)gegevens dan al zijn verstrekt aan een derde, dan kunnen wij dat niet ongedaan maken.

Bewaartermijnen

11.    Boekhouder.nl bewaart uw Persoonsgegevens ten hoogste 24 maanden, waarna de Persoonsgegevens worden verwijderd uit de systemen van Boekhouder.nl. Als Boekhouder.nl de Persoonsgegevens langer wenst te behouden, neemt zij contact met u op om te controleren of de gegevens nog juist zijn[ en u opnieuw om toestemming te vragen].

Rechten betrokkenen

12.    Als u Betrokkene bent, hebt u volgens de AVG de volgende rechten:

·       Recht van inzage (art. 15 AVG);

·       Recht op rectificatie van onjuiste gegevens (art. 16 AVG)

·       Recht op gegevenswissing in de gevallen genoemd in art. 17 AVG. ·       Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

Recht op overdraagbaarheid (art. 20 AVG)

·       Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen kunt een e-mail sturen aan support@financelabs.io.

13.    Ook hebt u als Betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u meent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens Boekhouder.nl in strijd is met de privacywetgeving.

Beveiliging

14.    Boekhouder.nl heeft, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Boekhouder.nl staat er niet voor in dat de getroffen maatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

15.    Dit privacybeleid kan door Boekhouder.nl van tijd tot tijd worden aangepast. Boekhouder.nl zal haar privacybeleid steeds op haar website publiceren.

Amsterdam, 27 Oktober 2022

Vind je deze informatie nuttig?
triangle
triangle
Artikelen van wereldklasse, wekelijks bezorgd
Abonnement impliceert instemming met ons privacybeleid